W ZESPOLE LUB MIĘDZY ZESPOŁAMI POJAWIAJĄ SIĘ KONFLIKTY

PYTANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDZI:
 • Jak skutecznie zarządzać konfliktami w firmie, zespole, projekcie?
 • Jak zapobiegać destruktywnym konfliktom?
 • Jak wspierać innych w rozwiązywaniu konfliktów (jako mediator lub moderator spotkań)?
 • Jak zadbać o utrzymanie porozumienia?
 • Jak partnersko negocjować rozwiązania?
KLUCZOWE ASPEKTY DO REFLEKSJI:

Zakładasz, że ludzie sami powinni rozwiązywać napięcia między sobą czy czujesz współodpowiedzialność za budowanie klimatu współpracy poprzez przyjęcie na siebie różnych ról, w tym roli 'trzeciej strony’ w konflikcie?


WYZWANIE 1: JAK BYĆ „TRZECIĄ STRONĄ” W KONFLIKCIE?

Czasem lider w zespole przyjmuje na siebie rolę „trzeciej strony” – osoby, która świadomie zarządza sytuacjami konfliktowymi (różnicy zdań, interesów, czy napięcia w relacjach) projektując i wdrażając odpowiednie narzędzia, które zapobiegają konfliktom lub pomagają je rozwiązywać tak, by minimalizować koszty firmowe i osobiste, jakie za sobą pociągają. Może to dotyczyć sytuacji:

 • w zespole,
 • pomiędzy zespołami
 • a także między zespołem a otoczeniem firmy (Klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami).

Czynniki, jakie mogą wpłynąć na większą liczbę konfliktów to między innymi:

 • Brak wypracowanych mechanizmów monitorowania uwarunkowań i klimatu współpracy w kontekście identyfikacji konfliktów potencjalnych.
 • Brak wiedzy i umiejętności menedżerów z zakresu odpowiedzialności i roli „trzeciej strony” w konflikcie.
 • Niewłaściwe działania podejmowane przez menedżerów w sytuacji zaobserwowanych konfliktów.

WYZWANIE 2: JAK SZUKAĆ POROZUMIEŃ, GDZY JESTEŚ STRONĄ W KONFLIKCIE?

Gdy jesteś stroną w sytuacji konfliktowej możesz przyjąć dwie główne (i pięć szczegółowych) strategie podejścia do poszukania rozwiązań (warto je znać także, gdy jesteś „trzecią stroną”):

Wyzwania, jakie mogą się pojawić w sytuacji, gdy negocjujesz rozwiązanie, to między innymi:

 • strategia niedopasowana do kontekstu, w którym rozmawiasz,
 • niewłaściwe lub niewystarczające przygotowanie do rozmów,
 • niechęć do szukania obopólnie korzystnych rozwiązań (ze strony Twojej lub innych uczestniczących w rozmowach osób),
 • brak lub niska satysfakcja z procesu negocjacji,
 • rozwiązania, które nie mogą być w pełni wprowadzone w życie,
 • rozwiązanie, które nie jest stosowane (lub jest stosowane tylko częściowo).
ROZWIĄZANIE:

OPRACUJ STRATEGIĘ ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI  

 • Za pomocą e-ankiety zrób przegląd rozwiązań, które mogą pomóc zarządzać konfliktem.
 • Dzięki procesowi QuickWin Zone wypracuj system zarządzania konfliktami na etapie prewencji, rozwiązywania i utrzymania.

* 1 proces QuickWin Zone obejmuje: ankietę wstępną, 3 spotkania (w procesie 1×1 ok. 5h, w procesie grupowym ok. 6,5h) i 2 działania wdrożeniowe z arkuszami refleksji. Cena procesu 1×1 to 1600 zł netto, cena procesu grupowego – 3600 zł netto.

SYTUACJE, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: