ZESPÓŁ NIE JEST SKUPIONY NA WSPÓLNYM CELU I WIZJI SUKCESU

PYTANIA, NA KTÓRE ZNAJDZIEMY ODPOWIEDZI:
 • Jak ukierunkować zespół na wspólne cele?
 • Jak stworzyć inspirującą misję i wizję działania?
 • Jak uporządkować strukturę pracy i współpracy w zespole i z otoczeniem?
 • Jak zadbać o prawidłowy przepływ informacji?
KLUCZOWE ASPEKTY DO REFLEKSJI:

Zakładasz, że ludzie sami powinni wiedzieć „po co tu są” czy czujesz odpowiedzialność za uspójnienie struktury współpracy w firmie, zespole, projekcie?


WYZWANIE 1: WIZJA SUKCESU

Tym, co między innymi motywuje ludzi, jest wizja sukcesu. Powinna ona spełnić kilka warunków, by faktycznie angażować ludzi i skłaniać ich do podejmowania działań na rzecz jej realizacji. Warunki te schematycznie przedstawia poniższy rysunek:

Czynniki, które mogą wpływać na brak skupienia na wspólnych celach to między innymi:

 • Wizja, która nie jest istotna dla zespołu (z powodu jej treści bądź sposobu sformułowania).
 • Niska jakość sformułowania celów.
 • Nieodpowiedni sposób tworzenia oraz komunikowania wizji i celów.

WYZWANIE 2: STRUKTURA WSPÓŁPRACY

Wizja sukcesu i cele ukierunkowują działania. Jednak by zespół mógł w pełni skoncentrować się na ich realizacji, niezbędne jest opracowanie odpowiedniej „mapy drogowej” i struktury współpracy. Wyzwania, jakie mogą się tutaj pojawić to między innymi:

 • Brak akceptacji wypracowanej struktury działania przez zespół.
 • Wąskie gardła na „mapie drogowej” i w sposobie współpracy.
 • Brak zrozumienia odpowiedzialności i współodpowiedzialności. 
ROZWIĄZANIE:

SKUP ZESPÓŁ WOKÓŁ INSPIRUJĄCYCH CELÓW  

 • Za pomocą e-ankiety zrób przegląd poziomu doprecyzowania misji, celów i sposobu działania Twojego zespołu.
 • Dzięki procesowi QuickWin Zone opracuj jasną wizję sukcesu na poziomie efektów, drogi oraz struktury współpracy.

* 1 proces QuickWin Zone obejmuje: ankietę wstępną, 3 spotkania (w procesie 1×1 ok. 5h, w procesie grupowym ok. 6,5h) i 2 działania wdrożeniowe z arkuszami refleksji. Cena procesu 1×1 to 1600 zł netto, cena procesu grupowego – 3600 zł netto.

SYTUACJE, W KTÓRYCH WSPIERAM LIDERÓW: