Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ZAI (https://quickwin-zone.eu/) obowiązujący od dnia 01 maja 2021r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 roku i stosuje się go do umów z ZAI zawartych począwszy od tego dnia dotyczących zakupów spotkań zdefiniowanych w Regulaminie. Tryb zakupu usługi ZAI pt. „Pakiet dla Firmy” nie jest objęty niniejszym regulaminem.

§ 1 Dane Sklepu

 1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działającym pod adresem https://quickwin-zone.eu/ („Sklep”) jest Magdalena Robak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Robak ZAI z siedzibą w Warszawie, 01-354, ul. Synów Pułku 12 lok. 84, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 951-128-76-22, REGON 141716539, (dalej także: "ZAI").
 2. W sprawach związanych z zamówieniem można się kontaktować z ZAI w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 17:00 pod numerem telefonu +48 607-380-439 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 2 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Administrator – ZAI.
 3. QuickWin Zone, QWZ – usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu dla Odbiorców (3-4 pracowników Zamawiającego lub jednego wskazanego pracownika Zamawiającego) jednego procesu QuickWin Zone z tematu oraz w formie wskazanej w Zamówieniu, dotyczącego następujących form realizacji procesu QuickWin Zone: Proces 1x1, Proces grupowy. Materiały udostępniane nieodpłatnie przez ZAI w celach informacyjnych nie są działaniami doradczymi QuickWin Zone.
 4. Dodatkowa sesja coachingowo-doradcza "Twój styl przywództwa" lub "Odporność psychiczna" - usługa polegająca na przeprowadzeniu dla Odbiorców jednej zdalnej sesji trwającej ok. 2 godziny, opartej na wybranym teście (ILM72 lub MTQPlus).
 5. Zamawiający – osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą, osoba prawna, ułomna osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zgłaszająca Odbiorców (siebie lub osoby trzecie) do udziału w QuickWin Zone, nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 6. Odbiorca – osoba będąca podmiotem działań QWZ.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, dotyczącą zgłoszenia osób do udziału QuickWin Zone.
 8. Potwierdzenie QWZ – wiadomość w formie elektronicznej wysłaną do Zamawiającego lub Odbiorcy przez ZAI stanowiącą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz zaproszenie do ustalenia terminów realizacji QWZ.
 9. Termin QWZ - najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji usług QWZ, uzgodniony z ZAI.
 10. Umowa – udokumentowana umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego określająca warunki realizacji QWZ (a w tym w szczególności przedmiot działań doradczych, miejsce i termin realizacji, wysokość opłat); warunki Umowy wyrażone są w Regulaminie, Zamówieniu, Potwierdzeniu QWZ, mogą być także określone w innych dokumentach np. w korespondencji elektronicznej. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 11. Strony – ZAI i Zamawiający łącznie.
 12. Konsultant QuickWin Zone – osoba fizyczna realizująca QWZ

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady przetwarzania danych osobowych Zamawiającego i Odbiorców.
 2. Przeglądanie strony internetowej Sklepu nie wymaga rejestracji.
 3. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest akceptacją Regulaminu.
 4. ZAI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu.
 5. Zamawiający jest zobowiązany informować ZAI o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Zamawiającemu nie wolno przesyłać do Sklepu treści nielegalnych i nieobyczajnych, zwłaszcza poprzez Koszyk, ani treści mogących zmienić wyświetlane przez Sklep treści lub zakłócić funkcjonowanie działania Sklepu.
 7. W celu realizacji Zamówienia Strony zawrą Umowę, której wzór określono w Załączniku nr 2..
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami w złotych polskich brutto, zawierają podatek VAT w stawce określonej przepisami w dniu złożenia zamówienia.
 9. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich zależnych od Zamawiającego, np. kosztów transakcji finansowych, serwisowania sprzętu komputerowego, wynajmu aplikacji, połączeń telefonicznych lub połączeń internetowych niezbędnych do realizacji spotkań QWZ.
 10. ZAI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie ZAI poinformuje Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:
  1. komputer posiadający standardowy system operacyjny, zainstalowaną przeglądarkę internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz ekranem o rozdzielczości co najmniej 1280x800 pikseli;
  2. dostęp do Internetu o przepustowości łącza nie mniejszej niż 60 Mb/s (downlink).
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (email) – do komunikacji z ZAI.
  4. kamera i mikrofon (kamera nie będzie potrzebna, jeśli podczas sesji nie udostępnia się wizerunku)
 2. Do korzystania z udostępnianych w ramach QWZ materiałów potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, laptopach, netbookach. Pliki z treścią materiałów mogą mieć postać plików *.pdf, *pptx, *.docx, *.xlsx.
 3. Aby móc korzystać z sesji zdalnych ZAI wymagany jest dostęp Google Meet, Clickmeeting bądź aplikacji Zoom – w zależności od szczegółowych uzgodnień pomiędzy Odbiorcą a ZAI.
 4. ZAI nie odpowiada za problemy z połączeniem, wynikające z winy Odbiorcy, który nie zapewnił sobie powyższych warunków technicznych. Z tego tytułu reklamacje nie będą uwzględniane.

§ 5 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zamawiający poprzez kliknięcie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zawiera z ZAI umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony .
 2. Usługa ZAI objęta umową o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezpłatna, odpłatne są umowy na zakup usługi QWZ.
 3. W ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ZAI będzie wysyłać na wskazany w Zamówieniu adres e-mail wiadomości handlowe zawierające informacje o aktualnej ofercie ZAI, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę.
 4. Wszelkie treści wysyłane w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną należą do ZAI i są chronione prawem autorskim.
 5. Strony mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W celu usunięcia danych Zamawiającego z zasobów ZAI należy wysłać prośbę o usunięcie tych danych na adres e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nie uchybia to możliwości odstąpienia od Umowy lub reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 6 Sposób składania zamówienia

 1. Po podjęciu decyzji o chęci zamówienia procesu QuickWin Zone (potwierdzonej kliknięciem przycisku „Zamawiam proces QuickWin Zone” lub przycisku „Zamów”) Zamawiający zostaje przekierowany do formularza zamówienia znajdującego się pod adresem https://quickwin-zone.questionpro.eu/. Formularz daje możliwość uzupełnienia podstawowych informacji, które są niezbędne do złożenia zamówienia, a tym samym skorzystania z procesu QuickWin Zone.
 2. Zaznacz temat, który zamawiasz: Zamawiający wstępnie określa zakres prac zaznaczając co najmniej jedną z sytuacji biznesowych opisanych na stronie QuickWin Zone i przedstawionych w ramach formularza zamówienia w punkcie 1. Jeśli Zamawiający chce zamówić wyłącznie sesje dodatkowe "Twój styl przywództwa" lub "Odporność psychiczna" - tą część zamówienia nalezy zostawić pustą. 
 3. Jeśli Zamawiający chce zamówić dodatkową sesję coachingowo-doradczą "Twój styl przywództwa" lub "Odporność psychiczna" - w kolejnym punkcie zamówienia należy wybrać z listy rozwijanej liczbę zamawianych sesji (od 0 do 4). W przypadku, gdy Zamawiający chce zamówić więcej niż 4 sesje dodatkowe - należy skontaktować się ze Sklepem, żeby otrzymać indywidualną wycenę. 
 4. Zanim przejdziesz dalej – wyraź zgodę: Przed złożeniem zamówienia Zamawiający jest proszony o zaznaczenie akceptacji regulaminu zakupów, zasad współpracy, zgody na przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz o zaznaczenie zapoznania się z polityką prywatności. Teksty regulaminu zakupów, zasad współpracy oraz polityki prywatności są udostępniane elektronicznie poprzez podanie linku do lokalizacji dokumentów .
 5. Dane osoby do kontaktu w sprawie zamówienia procesu QuickWin Zone i jego obsługi, dane Zamawiającego: Aby złożyć zamówienie Zamawiający jest zobowiązany do podania prawdziwych danych identyfikacyjnych, osobowych oraz teleadresowych, niezbędnych do zawarcia umowy i wystawienia faktury, tj. będzie zawierać:
  1. Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie zamówienia (obligatoryjnie),
  2. Numer telefonu do kontaktu w sprawie zamówienia (opcjonalnie),
  3. Adres e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia (obligatoryjnie),
  4. NIP Zamawiającego (obligatoryjnie), wykorzystywany także do zahasłowania faktury,
  5. Nazwa Zamawiającego (obligatoryjnie),
  6. Adres siedziby Zamawiającego (miasto, ulica, numer domu, numer lokalu) wraz z kodem pocztowym.
 6. ZAI zastrzega sobie prawo do niewysłania Potwierdzenia QWZ lub wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości ZAI co do ich poprawności. W takim przypadku Zamawiający zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach ZAI wiadomością e-mail wysłana na adres podany w punkcie 3.c formularza zamówienia.
 7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. ZAI nie jest zobowiązane do weryfikacji ich prawdziwości.
 8. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego i zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym ZAI Zamawiający otrzymuje Potwierdzenie QWZ, stanowiące potwierdzenie zawarcia Umowy oraz zawierające zaproszenie do kontaktu w celu uzgodnienia Terminów QWZ, hasło dostępu do formularza ankietowego dot. Odbiorców oraz fakturę VAT.
 10. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się z ZAI, jeśli nie otrzyma e-maila z Potwierdzeniem QWZ. E-mail może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od ZAI. Obowiązek wyjaśnienia tej sprawy z ZAI leży po stronie Zamawiającego.

§ 7 Dane Odbiorców

 1. Zamawiający zobowiązany do przekazania danych Odbiorców w celu: 1) nawiązania kontaktu i ustalenia Terminu QWZ 2) realizacji usługi QuickWin Zone.
 2. ZAI niezwłocznie po wysłaniu / wraz z wysłaniem Potwierdzenia QWZ udostępnia Zamawiającemu link do formularza ankietowego na quickwin-zone-odbiorcy.questionpro.eu. Formularz jest dostępny przy użyciu hasła przesłanego w mailu potwierdzającym zamówienie (por. par 6 ust 8).
 3. Zamawiający obligatoryjnie wpisuje dane identyfikacyjne: nazwa (firma) Zamawiającego, NIP (tylko cyfry), adres e-mail do kontaktu oraz potwierdza, że osoby wymienione na liście Odbiorców:
  1. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZAI do celów zawarcia i realizacji umowy QuickWin Zone zgodnie z regulaminem świadczenia usług
  2. otrzymały do zapoznania się "Zasady współpracy przy realizacji procesu QuickWin Zone"
 4. Dla usługi Proces 1x1 Zamawiający dla kolejnych odbiorców: wybiera (z listy rozwijanej) zamówiony temat i wpisuje następujące dane: imię i nazwisko Odbiorcy, adres e-mail Odbiorcy do kontaktu.
 5. Dla usługi Proces Grupowy Zamawiający wybiera (z listy rozwijanej) temat zakupionego procesu grupowego) oraz uzupełnia Listę Odbiorców procesu (min. 2 max. 4 osoby) podając imię i nazwisko Odbiorcy, adres e-mail Odbiorcy do kontaktu.
 6. ZAI nie jest zobowiązane do sprawdzenia poprawności danych wymienionych w ust. 3-5 powyżej.
 7. Kliknięcie „Zakończ wypełnianie danych i pobierz podsumowanie” spowoduje zapisanie danych w zasobach ZAI oraz umożliwienie pobrania podsumowania przez Zamawiającego.
 8. ZAI skontaktuje się z Odbiorcami w ciągu 2 dni roboczych przesyłając linki do ankiet wstępnych oraz wskazując 2-3 Terminy QWZ.

§ 8 Warunki płatności

 1. Wysokość wynagrodzenia określa się w Umowie..
 2. Płatność następuje przelewem na rachunek bankowy ZAI wskazany na fakturze.
 3. Brak uczestnictwa Odbiorcy (Odbiorców) w QWZ zrealizowanym przez ZAI nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty opłat zgodnie z Umową ani nie stanowi podstawy ich zwrotu.
 4. Jeżeli Konsultant QWZ lub Odbiorca (Odbiorcy) przerwie proces QWZ, Zamawiającemu przysługuje zwrot opłat w wysokości wartości niezrealizowanych usług.
 5. Jeśli Zamawiający odwoła QWZ z wyprzedzeniem co najmniej 4 dni przed Terminem QWZ, przysługuje mu zwrot 75% wniesionych opłat za usługi QWZ, jeśli odwoła po tym terminie – 50% wniesionych opłat za usługi QWZ.
 6. Szczegółowe zasady płatności i zwrotów opłat w kontekście odstąpienia od umowy zawiera Umowa.

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych do Sklepu jest ZAI.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiającego dotyczącego przetwarzania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, ZAI podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz polityka cookies ZAI znajduje się tutaj.
 4. Jeżeli Strony zawrą Umowę, to zobowiązują się przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1).
 5. Celem spełnienia wszystkich regulacji w tym zakresie, Strony w miarę potrzeb zawrą odrębną umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Z chwilą zawarcia umowy Strony upoważniają się wzajemnie do przetwarzania ich danych osobowych w zakresie udostępnienia tych danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej, monitoringu, kontroli i ewaluacji w związku z realizacją przedmiotu umowy.
 7. Zamawiający oraz Odbiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych ZAI.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

§ 10 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Załącznik nr 1: Zasady współpracy w ramach procesu QuickWin Zone.
 2. Załącznik nr 2: Wzór umowy na realizację QuickWin Zone - W TRAKCIE OPRACOWYWANIA (umów sie na Wirtualną @Kawę, jeśli jesteś zainteresowany/a procesem i w trakcie przekażę Ci szablon umowy).